Medical Equipment 

Medical Equipment 

Zdravotnická technika

Zdravotnická technika

Medical Equipment 

Medical Equipment 

Zdravotnická technika

Zdravotnická technika

Služby / Service

Služby / Service


Pro všechny námi dodávané výrobky zajišťujeme následující činnosti:
instalace a uvedení nových přístrojů do provozu, zaškolení obsluhy a údržby
kompletní záruční a pozáruční servis
opravy zdravotnických prostředků
pravidelné prohlídky přístrojů dle doporučení výrobce
periodické bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků podle požadavků zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění
zpracování cenového návrhu na provedení běžných nebo velkých oprav přístrojů, poradenská činnost při obnově přístrojů a příslušenství
odborný posudek technického stavu s návrhem na vyřazení starších přístrojů


Pro všechny námi dodávané výrobky zajišťujeme následující činnosti:
instalace a uvedení nových přístrojů do provozu, zaškolení obsluhy a údržby
kompletní záruční a pozáruční servis
opravy zdravotnických prostředků
pravidelné prohlídky přístrojů dle doporučení výrobce
periodické bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků podle požadavků zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění
zpracování cenového návrhu na provedení běžných nebo velkých oprav přístrojů, poradenská činnost při obnově přístrojů a příslušenství
odborný posudek technického stavu s návrhem na vyřazení starších přístrojů

 

Vážení zákazníci,
V návaznosti na vyšší četnost kontrol prováděných SÚKL u poskytovatelů zdravotních služeb po zavedení zákona č. 268/2014 (SÚKL přebírá i některé kompetence ČOI) bychom vám chtěli nabídnout: monitorování a automatické objednávání termínů pro provádění BTK k jednotlivým zdravotnickým prostředkům (ZP) naším systémem eBTK. Bezpečnostně technická kontrola (BTK) bude automaticky prováděna v pravidelných intervalech (hlídáno naším systémem eBTK podle typu zařízení a data poslední údržby / prodeje) kvalifikovaným servisním pracovníkem splňujícím veškeré zákonné náležitosti. S pomocí eBTK se vy o nic nestaráte. Systém automaticky po první kontrole sjednotí termíny všech vámi používaných ZP a také je sjednotí se ZP požívanými jinými subjekty ve vašem okolí. Tím minimalizuje vaše následné (především cestovní) náklady na BTK. Pracovník servisního oddělení Vám vždy včas zavolá, aby Vás upozornil na končící platnost kontroly a domluví se s Vámi na následujícím postupu.
Zákon č. 268/2014 ve zkratce:
V souvislosti s vydáním nového zákona č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích se mění od 1. 4. 2015 podmínky pro provádění servisu zdravotnických prostředků (dále jen ZP). Již nám hlásíte zpřísněné a velmi detailní kontroly SUKL. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vás detailně informovat o změnách a povinnostech, které z titulu používání ZP pro vás plynou.
Zákon dělí tyto servisní práce na BTK a opravu. BTK se rozumí kontrola bezpečnosti a funkčnosti ZP. Opravou se rozumí úkony, jimiž se ZP uvede do původního nebo alespoň do provozuschopného stavu beze změny technických parametrů. V případě ZP, který je zároveň elektrickým zařízením, je nutné v obou případech také provedení kontroly elektrické bezpečnosti.
V současné době je jediným platným dokumentem předepisujícím postup pro provádění kontroly elektrické bezpečnosti ZP norma ČSN EN 62 353 popisující zkoušky po opravách a opakované zkoušky zdravotnických elektrických přístrojů. Často uváděné požadavky na provádění dodatečných revizí podle ČSN 33 1600 ed.2 (tzv. „revize elektrických spotřebičů“) nejsou odůvodněné, neboť kontrola elektrické bezpečnosti ZP je plně pokryta normou ČSN EN 62 353 ed.2. Provádění dodatečné revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500 zůstává pouze u ZP s pevným připojením do elektrické sítě (např. vany pro vodoléčbu).
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byla na ZP, který je elektrickým zařízením, prováděna BTK ve lhůtě stanovené výrobcem, případně nejméně jednou za 2 roky, pokud lhůta stanovena nebyla. Poskytovatel zdravotních služeb je podle nového zákona dále povinen uchovávat dokumentaci nejen o provedené BTK, ale nově i o každé provedené opravě. Tyto dokumenty musí být dostupné kontrolním orgánům ještě minimálně 1 rok ode dne vyřazení ZP z používání.
Nový zákon dále definuje nově kvalifikaci pracovníka provádějícího BTK (§65 odst. 4) nebo opravu (§66 odst. 2) ZP. Mimo požadavků na odbornou způsobilost a praxi je pro provádění BTK a oprav ZP, které jsou elektrickými zařízeními, nutné, aby pracovník splňoval požadavky na pracovníky pro samostatnou činnost podle §6 vyhl. 50/1978 (příp. podle §5 vyhl. 50/1978 s dohledem osoby se způsobilostí pro samostatnou činnost).
Dále je potřeba, aby pracovník provádějící BTK a opravu ZP byl držitelem platného certifikátu výrobce (nikoliv pouze distributora!) opravňující tuto činnost provádět (proškolení výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem výrobce). V § 98 odst. 4 zákon stanovuje přechodné období 2 let, po které může BTK provádět i pracovník nesplňující výše uvedené kvalifikační požadavky a není proškolen k provádění BTK, pokud tuto činnost prováděl již dříve v souladu se zákonem č. 123/2000.

Vážení zákazníci,
V návaznosti na vyšší četnost kontrol prováděných SÚKL u poskytovatelů zdravotních služeb po zavedení zákona č. 268/2014 (SÚKL přebírá i některé kompetence ČOI) bychom vám chtěli nabídnout: monitorování a automatické objednávání termínů pro provádění BTK k jednotlivým zdravotnickým prostředkům (ZP) naším systémem eBTK. Bezpečnostně technická kontrola (BTK) bude automaticky prováděna v pravidelných intervalech (hlídáno naším systémem eBTK podle typu zařízení a data poslední údržby / prodeje) kvalifikovaným servisním pracovníkem splňujícím veškeré zákonné náležitosti. S pomocí eBTK se vy o nic nestaráte. Systém automaticky po první kontrole sjednotí termíny všech vámi používaných ZP a také je sjednotí se ZP požívanými jinými subjekty ve vašem okolí. Tím minimalizuje vaše následné (především cestovní) náklady na BTK. Pracovník servisního oddělení Vám vždy včas zavolá, aby Vás upozornil na končící platnost kontroly a domluví se s Vámi na následujícím postupu.
Zákon č. 268/2014 ve zkratce:
V souvislosti s vydáním nového zákona č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích se mění od 1. 4. 2015 podmínky pro provádění servisu zdravotnických prostředků (dále jen ZP). Již nám hlásíte zpřísněné a velmi detailní kontroly SUKL. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vás detailně informovat o změnách a povinnostech, které z titulu používání ZP pro vás plynou.
Zákon dělí tyto servisní práce na BTK a opravu. BTK se rozumí kontrola bezpečnosti a funkčnosti ZP. Opravou se rozumí úkony, jimiž se ZP uvede do původního nebo alespoň do provozuschopného stavu beze změny technických parametrů. V případě ZP, který je zároveň elektrickým zařízením, je nutné v obou případech také provedení kontroly elektrické bezpečnosti.
V současné době je jediným platným dokumentem předepisujícím postup pro provádění kontroly elektrické bezpečnosti ZP norma ČSN EN 62 353 popisující zkoušky po opravách a opakované zkoušky zdravotnických elektrických přístrojů. Často uváděné požadavky na provádění dodatečných revizí podle ČSN 33 1600 ed.2 (tzv. „revize elektrických spotřebičů“) nejsou odůvodněné, neboť kontrola elektrické bezpečnosti ZP je plně pokryta normou ČSN EN 62 353 ed.2. Provádění dodatečné revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500 zůstává pouze u ZP s pevným připojením do elektrické sítě (např. vany pro vodoléčbu).
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byla na ZP, který je elektrickým zařízením, prováděna BTK ve lhůtě stanovené výrobcem, případně nejméně jednou za 2 roky, pokud lhůta stanovena nebyla. Poskytovatel zdravotních služeb je podle nového zákona dále povinen uchovávat dokumentaci nejen o provedené BTK, ale nově i o každé provedené opravě. Tyto dokumenty musí být dostupné kontrolním orgánům ještě minimálně 1 rok ode dne vyřazení ZP z používání.
Nový zákon dále definuje nově kvalifikaci pracovníka provádějícího BTK (§65 odst. 4) nebo opravu (§66 odst. 2) ZP. Mimo požadavků na odbornou způsobilost a praxi je pro provádění BTK a oprav ZP, které jsou elektrickými zařízeními, nutné, aby pracovník splňoval požadavky na pracovníky pro samostatnou činnost podle §6 vyhl. 50/1978 (příp. podle §5 vyhl. 50/1978 s dohledem osoby se způsobilostí pro samostatnou činnost).
Dále je potřeba, aby pracovník provádějící BTK a opravu ZP byl držitelem platného certifikátu výrobce (nikoliv pouze distributora!) opravňující tuto činnost provádět (proškolení výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem výrobce). V § 98 odst. 4 zákon stanovuje přechodné období 2 let, po které může BTK provádět i pracovník nesplňující výše uvedené kvalifikační požadavky a není proškolen k provádění BTK, pokud tuto činnost prováděl již dříve v souladu se zákonem č. 123/2000.

 

OBJEDNÁVKA SERVISU
Tento formulář není určen pro nemocnice a velké organizace, kde objednávka musí
být schválená a používá se vlastní systém s přidělením interního objednacího čísla.
Tyto objednávky zasílejte přímo na email servis@vga-medical-cz.info
_________________________________________________________________________
Tento formulář slouží pro lékaře a organizace bez vlastního objednávacího systému.
_________________________________________________________________________
Záruční doba ​na provedené opravy a použité ​náhradní díly​ poskytnutá Dodavatelem
činí 6​ měsíců​, počínaje dnem ukončení opravy a to i pro případ, že se vada objeví
po skončení platnosti smlouvy.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Odběratel nemůže užívat přístroj
pro jeho vady, za které zodpovídá Dodavatel.
Dodavatel ručí za náležitou odbornou kvalifikaci techniků provádějící servisní opravu.

 

OBJEDNÁVKA SERVISU
Tento formulář není určen pro nemocnice a velké organizace, kde objednávka musí
být schválená a používá se vlastní systém s přidělením interního objednacího čísla.
Tyto objednávky zasílejte přímo na email servis@vga-medical-cz.info
_________________________________________________________________________
Tento formulář slouží pro lékaře a organizace bez vlastního objednávacího systému.
_________________________________________________________________________
Záruční doba ​na provedené opravy a použité ​náhradní díly​ poskytnutá Dodavatelem
činí 6​ měsíců​, počínaje dnem ukončení opravy a to i pro případ, že se vada objeví
po skončení platnosti smlouvy.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Odběratel nemůže užívat přístroj
pro jeho vady, za které zodpovídá Dodavatel.
Dodavatel ručí za náležitou odbornou kvalifikaci techniků provádějící servisní opravu.

 

Chcete se na cokoliv zeptat?

Chcete se na cokoliv zeptat?

Rádi zodpovíme jakýkoliv dotaz 

Rádi zodpovíme jakýkoliv dotaz 

Our specialists will contact you
Kontaktujte nás

Vaše volba ohledně cookies na této stránce Cookies nám umožňují efektivně spravovat naše stránky a poskytovat lepší služby

Vaše volba ohledně cookies na této stránce Cookies nám umožňují efektivně spravovat naše stránky a poskytovat lepší služby

Medical Equipment 

Medical Equipment 

Zdravotnická technika

Zdravotnická technika

Vga Czech Group s.r.o.
Identifikační číslo: 07495650
158 00 Praha 5, Harmonická, 1384/13,
Stodůlky


Tell: +420 735 519 201  
service@vga-medical-cz.info
konzultace@vga-medical-cz.info

Copyright © 2018 Vga Czech Group  
All Rights Reserved.

Vaše volba ohledně cookies na této stránce Cookies nám umožňují efektivně spravovat naše stránky a poskytovat lepší služby

Vaše volba ohledně cookies na této stránce Cookies nám umožňují efektivně spravovat naše stránky a poskytovat lepší služby

Medical Equipment 

Medical Equipment 

Zdravotnická technika

Zdravotnická technika

Vga Czech Group s.r.o.
Identifikační číslo: 07495650
158 00 Praha 5, Harmonická, 1384/13,
Stodůlky


Tell: +420 735 519 201  
service@vga-medical-cz.info
konzultace@vga-medical-cz.info

Copyright © 2018 Vga Czech Group  
All Rights Reserved.

Vga Czech Group s.r.o.
Identifikační číslo: 07495650
158 00 Praha 5, Harmonická, 1384/13,
Stodůlky


Tell: +420 735 519 201  
service@vga-medical-cz.info
konzultace@vga-medical-cz.info

Copyright © 2018 Vga Czech Group  
All Rights Reserved.